Ostatn� pr�ce


V t�to sekci nab�z�me rovn� drobn� zednick� ...pop�. p��pravn� a dokon�ovac� stavebn� pr�ce pot�ebn� pro zapo�et� nebo naopak dokon�en� n�mi z�izovan� zak�zky. V�ce po osobn� domluv�.

D�le pak mont�e st�e�n�ch oken Velux apod....

..........................................................................